2022-07-18 11:54:00

7417 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANACAKLARIN DİKKATİNE

7417 SAYILI KANUN’UN 35. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 83. MADDESİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

Enstitümüz bünyesinde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden 05 Temmuz 2022 tarihi ve öncesinde kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlamak üzere başvuruda bulunabilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaktır.

BAŞVURU:

Başvuru yapacak olanların 05 Temmuz 2022 – 05 Kasım 2022 tarihleri arasında aşağıda örneği verilen matbu dilekçeyi eksiksiz olarak doldurarak Adli Sicil Kaydı ile birlikte fbe@agu.edu.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurular da kabul edilecek olup elektronik ortamda eksik bilgi ve belge gönderenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Dilekçe örneği için tıklayınız…