Aşağıdaki soru ve cevaplar YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve AGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olup; burada verilen bilgilerin detayları ve ek bilgiler için Yönetmeliklere bakınız.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı nedir?
Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına girmek için ne yapılması gerekir?
Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü Form YL 4 'te belirterek, tezin ciltlenmemiş bir kopyası ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Bu formda ek olarak söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu eklenir. Bu formda ayrıca yüksek lisans tez savunma sınavı jüri önerisi ve sınav tarihi önerisi bulunur. Bu form öğrencinin ve danışmanının imzasını içermelidir.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jürisi Kimlerden Oluşur?

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerine görevlendirme yazıları ve tezin ciltlenmemiş kopyası öğrenci tarafından ulaştırılır.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı nasıl yapılır?
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda  yüz yüze gerçekleştirilir.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı sonucu nasıl ilan edilir?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Form-5 jüri üyeleri ve anabilim dalı başkanlığı tarafından detaylı bir şekilde doldurularak mezuniyet aşamasında diğer belgelerle beraber Enstitüye teslim edilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.  Bu işlemleri yeni döneme sarkan öğrencinin tez savunmasını gerçekleştirmiş bile olsa tez ve uzmanlık alan derslerini (597/599) alarak yeni dönem için kayıt yaptırması zorlunludur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.