SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ALTYAPI MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Program Bilgileri

Program Hakkında

Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı interdisipliner nitelikte olup odağında kentsel altyapı mühendisliği ve sürdürülebilirlik kavramları bulunmaktadır. Programın amacı günümüzde hızla artmakta olan kentsel nüfusun şehirlerde meydana getirdiği problemlere sürdürülebilir mühendislik çözümler getirebilecek bilgi ve beceriye sahip, problemleri farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alabilen araştırma odaklı lisansüstü mezunların yetiştirilmesidir. Programa İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyeleri destek vermektedir. 

Program Hedefleri

1.Yurtiçinde veya yurtdışındaki özel sektör kuruluşları ile kamu kuruluşlarında kentsel altyapı mühendisliği konularında uzman, teknik eleman ya da yönetici olarak çalışırlar.

2.Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin kentsel altyapı konularıyla ilgili bölümlerinde doktora eğitimlerine devam ederek akademik pozisyonlarda görev alırlar.

3.Yenilikçi ve araştırma odaklı bireyler olarak ulusal veya küresel teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda topluma katkıda bulunmak üzere kentsel altyapı sistemleri ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası iş ve girişim projelerinde yer alırlar.

Kazanılan Derece:                        Yüksek Lisans

Öğrenim Süresi ve Kredisi  :       2 yıl, 120 AKTS

Öğrenim Düzeyi:                          Yüksek Lisans, EQF-LLL: 7. Düzey, QF-EHEA:2. Düzey

Eğitim Türü:                                 Tam zamanlı

Eğitim Temel Alanı:                     Mühendislik, Üretim ve Yapı

Kabul Koşulları

Bir adet lisans diplomasıyla birlikte, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları (YDS, YÖKDİL) ile  Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavından alınan ve senato tarafından belirlenen kabul edilebilen sınav sonucu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL) kabul edilebilir bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Bununla birlikte Yüksek lisans programlarına kabul edilmek için başvurulan programın puan türünde (Fen Bilimleri Enstitüsü için Sayısal) Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınav taban puanına sahip olmak gerekir. Başvurduğu yüksek lisans için gerekli olan sözlü mülakattan geçer puan almış olması gerekir. Yabancı öğrenciler için üniversite şartlarını sağlamış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ders Saydırma: ders saydırma için, bir önceki dersin eğitim dilinin İngilizce olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,00 olması ve ilgili Üniversite kurulunca onaylanması gerekir.

Yatay Geçiş: Başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve en az iki kredilik dersler almak ve bu dersleri 4 üzerinden en az 3,00 not ortalamasının olmasıyla geçmesi gerekir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından kabul edilen esaslarla belirlenir.

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

7 adet ders, Seminer ve Etik derslerini başarıyla tamamlayan, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 3,00 olan, 120 ECTS krediyi tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci  Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrenci tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Mezunların Mesleki Profili ve İstihdam Olanakları

AGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler Yurtiçinde veya yurtdışındaki özel sektör kuruluşları ile kamu kuruluşlarında kentsel altyapı mühendisliği konularında uzman, teknik eleman ya da yönetici olarak çalışabilirler. Bununla birlikte mezun öğrencilerimiz sürdürülebilir kentsel altyapı sistemleri alanında girişimci projelerini hayata geçirerek kendi şirketlerini kurarak sektörde ilerleyebileceği gibi üniversitelerde doktora öğrenimlerine devam ederek akademik kariyere yönelme olanaklarına da sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları, lisansüstü programlarda (8. Düzey) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

AGÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları uygulanır.

Harf Notu

Katsayı

Puan

Statü

 

Harf Notu

Statü

A

4.00

90-100

Geçer

 

NA

Devamsız

A-

3,67

87-89

Geçer

 

W

Çekilme

B+

3,33

83-86

Geçer

 

I

Eksik

B

3,00

80-82

Geçer

 

T

Transfer

B-

2,67

77-79

Geçer

 

S

Yeterli

C+

2,33

73-76

Geçer

 

U

Yetersiz

C

2,00

70-72

Geçer

 

P

Devam Ediyor

C-

1,67

64-69

Şartlı Geçer

 

EX

Muaf

D+

1,33

56-63

Şartlı Geçer

 

 

 

D

1,00

50-55

Şartlı Geçer

 

 

 

F

0,00

0-49

Başarısız

 

 

 

Program Çıktıları

PO1.    Sürdürülebilir kentsel altyapı mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

PO2.    Kentsel altyapı bileşenlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili problemleri tanımlayabilme, verileri değerlendirebilme, araştırmalara ve deneysel bulgulara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve mühendislik tasarımları yapabilme becerisi. 

PO3.    Sürdürülebilir kentsel altyapı sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesinde güncel teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları etkin biçimde kullanabilme becerisine sahip olma

PO4.    Kentsel altyapı sistemleri ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili bilimsel literatürü takip edebilme ve elde ettiği bilgiyi etkin şekilde sözlü ve yazılı aktarabilme becerisine sahip olma.

PO5.    Disiplinler arası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerde verimli takım çalışmaları yapabilme becerisi.

PO6.    Kentsel altyapı sistemlerinde sürdürülebilirlik odaklı tasarım, kaynak kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi, risk değerlendirme konularında farklı disiplinlerden bilgiyi entegre etme becerisi.

PO7.    Sürdürülebilir kentsel altyapı sistemlerinin toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlarını sınıflandırabilme becerisi.

PO8.    Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme.

TYYÇ & Program Çıktıları İlişkisi

 

Bilgi

Kuramsal

Olgusal

Beceri

Bilişsel

Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme Sorumluluk Alabilme

Öğrenme

İletişim ve Sosyal

Alana Özgü

P01

X

X

 

 

 

 

PO2

X

X

X

X

X

X

PO3

X

X

X

X

X

 

PO4

X

X

X

X

X

X

PO5

 

 

X

 

X

X

PO6

 

 

 

 

X

X

PO7

X

X

 

 

X

X

PO8

X

X

X

X

X

X

Kurumsal Öğrenme Çıktıları & Program Çıktıları İlişkisi

 

IO1

IO2

IO3

IO4

IO5

IO6

IO7

P01

X

 

 

 

 

 

X

PO2

X

X

 

 

 

 

 

PO3

X

X

 

 

 

 

 

PO4

 

 

 

 

 

X

 

PO5

 

 

 

X

X

X

 

PO6

X

X

 

 

X

 

 

P07

 

 

X

 

 

 

X

P08

 

 

X

 

 

 

X

                           

Öğretim Planı

1.Yarıyıl

KOD

DERS

T

P

KREDİ

AKTS

SIE510

Kentsel Altyapıda Sürdürülebilirlik

3

0

3

10

SIEXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

10

SIEXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

10

GCC1001

Bilimsel Araştırmaya Giriş

3

0

3

10

 

Toplam

12

0

12

40

 

2.Yarıyıl

KOD

DERS

T

P

KREDİ

AKTS

SIEXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

10

SIEXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

10

SIEXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

10

SIEXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

10

SIE500

Yüksek Lisans Seminer

0

2

0

4

 

Toplam

12

2

12

44

 
3.Yarıyıl
 

KOD

DERS

T

P

KREDİ

AKTS

SIE599

Yüksek Lisans Tez

0

1

0

25

SIE597

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

5

 

Toplam

4

1

0

30

 
4.Yarıyıl
 

KOD

DERS

T

P

KREDİ

AKTS

SIE599

Yüksek Lisans Tez

0

1

0

25

SIE597

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

5

 

Toplam

4

1

0

30

 

Öğretim Planı Özeti ve Mezuniyet Şablonu

%

 

Ders Sayısı

Kredi

AKTS

7

YÖK Zorunlu Dersleri
GCC1001

1

3

10

7

Bölüm Zorunlu Dersleri  
XXX

1

3

10

41

Seçmeli Dersler
XXX

6

3

10

3

Yüksek Lisans Seminer
IE500

1

0

4

7

Uzmanlık Alan Dersi

IE597

2

0

5

35

Yüksek Lisans Tez

IE599

2

0

25

100,0

TOPLAM

 

13

21

144

           

Ders Kodu Tanımlamaları

SIE

A B C

 

Digit

Açıklama

A

A, lisansüstü programa ait olduğunu göstermektedir  {5}

B

B, alanı göstermektedir, {0, ..., 9}. Aşağıda görülmektedir.

C

C,{0, ..., 9}. Her bir alana ait ders sırası.

 

B digit değeri

Alan

0

Temel

1

Zorunlu Ders

2

Hidrolik

3

Malzeme Bilimi

4

Biyoteknoloji/Biyomühendislik

5

Geoteknik

6

Yapı Mühendisliği

7

Ulaştırma

9

Uzmanlık Alanı