MİMARLIK YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMI

    YÜKSEK LİSANS

   Mimarlık, bilgi ve uygulama alanı olarak insan ve topluma temas eden bir üretimdir. Mimarlık bilgisinin temellendiği insan ve mekan; yapılı çevre, etkileşim ve iletişim içerisindedir. Mimarlık eğitimi, tasarım, temsil, uygulama, tarih, koruma-onarım, yenileme gibi süreçlerle birlikte malzeme, strüktür, doku-ışık-renk gibi mekanı var eden tüm olgular üzerinden örgütlenmekte; meslek ve araştırma alanları üretmektedir. Öte yandan mimarlık eğitiminde, mesleğin iletişim içerisinde olduğu mühendislik ve sosyal bilimler üzerinden, disiplinlerarası yaklaşımların örgütlenmesi oldukça önem taşımaktadır. Mimarlık bilgi alanında, bu bakışla planlanmış, lisans ve lisansüstü eğitim dikkat çekicidir.

   Abdullah Gül Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi, yenilikçi ve esnek müfredat yapısıyla özgünlükler barındırmaktadır. Mimarlık tarihi ve kuramı, yapı ve yapım, koruma-restorasyon ve tasarım başta olmak üzere mimarlık temel alanı ve bilişim, çevre, ileri malzeme, kültür-sanat yönetimi gibi yakın ilişkide olduğu bir çok farklı disiplin alanında araştırma ve proje odaklı çalışmalara dayanan uygulamalı bir eğitim sürdürülmektedir. Bu bakışla, AGÜ Mimarlık Bölümü kendine vizyon olarak yenilikçi, küresel sorunlara ilişkin farkındalığa sahip, bu sorunlara ilişkin çözümler üreten ve disiplinlerarası çalışma ve araştırma kültürüne sahip mimarlar yetiştirmeyi benimsemiştir.

   Bu bağlamda lisans eğitimi veren bölümümüzün gerçek anlamda bir araştırma misyonu kazanabilmesi için lisansüstü düzeyde programlarda da eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmesi kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülmektedir. Alanlarında uzman yerli ve yabancı öğretim üyeleri ile İngilizce yürütülecek tezli yüksek lisans eğitimi ile AGÜ’nin mimarlık alanında da ulusal ve uluslararası öncü araştırma merkezlerinden biri olma hedefi desteklenmek istenmektedir.

   Bu bağlamda İngilizce Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, Sosyoloji ve Arkeoloji gibi mimarlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında lisans eğitimi almış meslek insanlarına, mekan üzerine odaklanan araştırma, incelemeler ve uygulamalar ile eğitim verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Programın mimarlık meslek alanının aşağıdaki ihtiyaçlarına destek olması beklenmektedir:

  1. Mekan üzerine yoğunlaşan ve disiplinler arası uzmanlık kazandırma hedefine sahip olan program, araştırma, inceleme ve uygulama odaklı yaklaşımı ile mimarlık alanında akademik bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Nitel ve nicel araştırma tekniklerinin yanı sıra, deneysel yöntemlerle mimarlık bilgi alanını ulusal ve uluslararası ortamda genişletmeyi hedeflemektedir. Program, mimarlık bilgi alanına odaklanacak araştırmacılar yetiştirecektir.
  2. İngilizce olarak yürütülecek programı ile sadece Türkiye özeline değil, başta yakın ilişki içerisinde olduğu coğrafyalar olmak üzere dünya geneline araştırmacılar yetiştirilecektir.
  3. Abdullah Gül Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişki içerisinde olduğu sektörlerle kurduğu iş birlikleri ile yüksek lisans programında üretilecek bilginin toplumsal faydaya dönüşmesi hedeflenmektedir.
  4. Üniversite’nin uluslararası akademik kadrosu ve işbirlikleri özelinde, programın uluslararası görünürlükte olması planlanmaktadır. Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi ile mimarlık bilgi alanında üretilecek bilginin uluslararası görünürlüğe önemli bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

   AGÜ Mimarlık Yüksek lisans programı mekanın tasarımı, temsili, inşası ve kurulumu, tarihi, korunması ve onarımı, kullanımı, kullanıcı ve çevresi ile etkileşimi, iletişimi ve dönüşümü gibi konulara odaklanmaktadır. Bu bağlamda, yapı, yapılı çevre(ler) ve insan-toplum merkezli, tasarım, tarih, yapım teknikleri, yapı malzemeleri ve teknolojileri, sosyoloji, felsefe, arkeoloji gibi alanlarda araştırmalar ve incelemeler yapılması beklenmektedir. 

   DOKTORA

   Mimarlık, mekan ve üretimi üzerine odaklanan bir bilgi alanı olarak tanımlanabilir: Mimarlık bilgisi, mekanın tasarımı, kurulumu, algılanışı, temsiliyeti, kullanımı ve dönüşümü gibi süreçler üzerinden meslek ve araştırma alanları üretmektedir.  Tasarımından inşasına -ve kullanımına- mekanın bilişsel ve nesnel üretim süreçleri, teknik ve teknoloji gibi fen bilimleri, tarih, kültür, sosyoloji, ekonomi gibi sosyal bilimler ve estetik kaygılar gibi güzel sanatlar ile etkileşim ve iletişim içindedir.

   Bu bağlamda AGÜ Mimarlık Doktora Programı, fen ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi almış meslek insanlarına, mekan üzerine odaklanan araştırma, incelemeler ve uygulamalar ile uzmanlık düzeyinde eğitim verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Programın mimarlık meslek alanının aşağıdaki ihtiyaçlarına destek olması beklenmektedir:

  1. Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitesinde yüz civarı aktif mimarlık bölümü bulunmaktadır, yenileri de açılmaktadır. Mevcut akademik iş gücü dikkate alındığında, mimarlık bölümlerinde çalışacak öğretim üyelerine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Mevcut doktora programlarının İstanbul ve Ankara gibi merkezlerde toplandığı dikkate alındığında, Kayseri gibi Anadolu’nun merkezinde yer alan bir şehirde  kurulacak bir doktora programının, önemli bir alternatif olarak, ihtiyaç duyulan akademik iş gücü üretimine katkı sağlayacağı açıktır.
  2. Mekan üzerine yoğunlaşan ve disiplinler arası uzmanlık kazandırma hedefine sahip olan program, araştırma, inceleme ve uygulama odaklı yaklaşımı ile mimarlık alanında akademik bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Nitel ve nicel araştırma tekniklerinin yanı sıra, deneysel yöntemlerle mimarlık bilgi alanını ulusal ve uluslararası ortamda genişletmeyi hedeflemektedir. Program, mimarlık bilgi alanına odaklanacak araştırmacılar yetiştirecektir.
  3. İngilizce olarak yürütülecek doktora programı ile, sadece Türkiye özeline değil, başta yakın ilişki içerisinde olduğu coğrafyalar olmak üzere dünya geneline akademik iş gücü ve araştırmacılar yetiştirilecektir.
  4. Etkileşim ve iletişim içerisinde olduğu fen ve sosyal bilimler alanları ile mimarlık akademik ve meslek alanı arasında yeni ve aktif araştırma/çalışma alanları yaratarak bilginin üretimine ve gelişimine destek olacaktır. Program, mimarlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış, mekan üzerine odaklanarak uzmanlaşmak isteyen nitelikli araştırmacıları bir araya getirerek, çok boyutlu akademik bilgi üretmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  5. Abdullah Gül Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişki içerisinde olduğu sektörlerle kurduğu iş birlikleri ile doktora programında uzmanlık düzeyinde üretilecek bilginin toplumsal faydaya dönüşmesi hedeflenmektedir.
  6. Üniversite’nin uluslararası akademik kadrosu ve işbirlikleri özelinde, doktora programın uluslararası görünürlükte olması planlanmaktadır. Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi ile mimarlık bilgi alanında üretilecek bilginin uluslararası görünürlüğe önemli bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

   AGÜ Mimarlık Doktora programı mekanın tasarımı, temsili, inşası ve kurulumu, tarihi, korunması ve onarımı, kullanımı, kullanıcı ve çevresi ile etkileşimi, iletişimi ve dönüşümü gibi konulara odaklanmaktadır. Bu bağlamda, yapı, yapılı çevre(ler) ve insan-toplum merkezli, tasarım, tarih, yapım teknikleri, yapı malzemeleri ve teknolojileri, sosyoloji, felsefe, arkeoloji gibi alanlarda araştırmalar ve incelemeler yapılması beklenmektedir.