Aşağıdaki soru ve cevaplar YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve AGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olup; burada verilen bilgilerin detayları ve ek bilgiler için Yönetmeliklere bakınız.

AGÜ Doktora Programında Tez Önerisi nasıl yapılır?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir.

Tez öneri yazılı raporunun hazırlanmasında hangi hususlara dikkat edilmesi gereklidir?

  1. Literatür listesi ham liste olarak verilmemelidir. Literatür listesinde verilen her bir yayın için tez öneri formu içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.

  2. Örnek formdaki çerçevede veya aşağıdakilere ilave açıklamalarla hazırlanacak tez öneri formları için ilave sayfa veya ilave tablolar, resimler kullanılabilir. Tez öneri formları bilgisayar ile “Times New Roman” fontu ve 12 punto ile hazırlanmalıdır.

  3. Tez Danışmanı her sayfayı paraflamalı ve son sayfayı da imzalamalıdır.

AGÜ Doktora Programında Sunduğum Tez Önerisi için düzeltme verilirse ne yapmam gerekir?

Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde (Form D 7) Enstitü'ye bildirilir.

AGÜ Doktora Programında Sunduğum Tez Önerisi reddelirse ne yapmam gerekir?

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez Öneri Savunmasına belirlenen sürelerde giremezsem ne olur?

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın  yukarıda belirilen sürelerde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.