TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tezli yüksek lisans programının amacı nedir? 

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. 

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programı toplam kaç ders ve krediden oluşur?

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, etik dersi (GCC 1001), seminer dersi (XXX500), uzmanlık alan dersi (XXX597) ve tez çalışmasından (XXX599) oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine ve tez çalışmasına  kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, diğer kredili derslerle beraber alınabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında hangi dersler kredilidir ve hangi dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir?

Seminer dersi, Uzmanlık Alan dersi ve Tez Çalışması kredisiz olup öğrenci ders sonunda başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Bunların dışında kalan 8 ders kredili olup öğrencinin mezun olabilmesi için toplamda en az 24 kredisinin olması gerekir.

Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics(GCC-1001) dersi kredili midir? Alınması gereken 8 dersin içerisinde sayılır mı? Bu ders zorunlu mudur?

Evet, bu ders kredili olarak alınır ve Yüksek Lisanstan mezun olabilmek (bütün anabilim dalları için geçerlidir) için alınması zorunludur. Bu dersten dönem sonunda alınan not ortalamaya dahil edilir ve alınması gereken 8 dersin içersinde sayılır.

Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics(GCC-1001) dersi dışında almam gereken zorunlu dersler nelerdir?

Her anabilim dalı özelinde alınması gereken zorunlu dersler bulunabilir. Bu derslerin sayısı ve içeriği yüksek lisans yapılacak anabilim dalı başkanlığından kontrol edilmelidir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında, başka yükseköğretim kurumları tarafından verilen lisansüstü ders(ler) alabilir miyim? 

Yüksek Lisans programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% ingilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders alınabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında lisans dersi seçebilir miyim?

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi (2), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve ders içeriklerinin uygun olması kaydıyla, lisans programlarında verilen derslerden seçilebilir. Bu derslerin lisansüstü programlarında alınabilmesi Danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile gerçekleşir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında Ders Danışmanı Nedir ve ne kadar süre ile ders danışmanı görev yapar?

Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı, ilk dönemden itibaren geçerli olmak üzere ve öğrencinin hangi dersleri seçmesi gerektiğini yönlendirmek üzere öğrencinin bulunduğu Anabilim Dalından bir ders danışmanı atar. Öğrenci sadece ilk dönemini bu ders danışmanı ile tamamlar. Ders danışmanı atanması EYK gündemine gelmez ve Enstitü’den herhangi bir onay gerektirmez. Öğrenci ikinci dönemin başından itibaren ilgili yüksek lisans programına atanan tez danışmanı ile devam eder.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında seminer dersini ve 7 (kredili) lisansüstü dersi başarıyla bitirmek için süre ne kadardır?

Bu dersleri başarı ile bitirmek için azami süre dört (4) yarıyıldır. Dört (4) yarıyıl sonunda bu dersleri başarı ile bitirmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisansta Tez danışmanı atanması ne zaman gerçekleşir? Tez konusu ne zaman verilir?

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

İkinci Tez Danışmanı hangi durumlarda ve kimlerden seçilebilir?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programının süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın asgari süre dört (4) yarıyıl olup, program en çok altı (6) yarıyılda tamamlanır. Altı (6) yarıyıl içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için not ortalamam kaç olmalıdır?

Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan az olamaz, eğer az ise öğrenci yüksek lisans programında ders dönemi için belirlenen süreler içerisinde ortalama şartını sağlayabilmek için tekrar veya yeni ders alabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında kayıtlı öğrencilerin dersi geçebilmesi için en az hangi notu almalıdır?

Tezli Yüksek programına kayıtlı öğrencilerin dersten başarılı sayılabilmesi için en düşük "C+, 2,33" notunu alması gerekir.

 

DOKTORA

 

Doktora programının amacı nedir? 

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 

AGÜ Doktora Programı bir eğitim-öğretim döneminde toplam kaç ders ve krediden oluşur?

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla kredili yedi (8) ders, yüksek lisans programında alınmamış ise etik dersi (GCC1001), seminer dersi (XXX600), , yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi (XXX697), ve tez çalışması(XXX699) olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bu kredili yedi (8) dersin içerisinde, öğrenci daha önce AGÜ’nün herhangi bir lisansüstü programında almamış ise “Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics) (GCC-1001)” dersini ders döneminde alması ve başarıyla bitirmesi zorunludur.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 48 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla kredili 15 ders, etik dersi (GCC1001), seminer dersi (XXX600) yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi (XXX697), ve tez çalışması (XXX699) olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin, bu kredili onbeş (15) dersin içersinde Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics(GCC-1001)” dersini ders döneminde alması ve başarıyla bitirmesi zorunludur.

Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine ve tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, diğer kredili derslerle beraber alınabilir.

AGÜ Doktora Programında hangi dersler kredilidir ve hangi dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir?

Seminer dersi, Uzmanlık Alan dersi ve Tez Çalışması kredisiz olup öğrenci ders sonunda başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Bunların dışında kalan dersler kredili olup öğrencinin mezun olabilmesi için toplamda en az 24 (tezli yüksek lisans derecesi ile başlayanlar için) veya 48 (lisans derecesi ile başlayanlar için) kredisinin  olması gerekir.

Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics(GCC-1001) dersi kredili midir? Alınması gereken derslerin  içerisinde sayılır mı? Bu ders zorunlu mudur?

Evet, bu ders kredili olarak alınır ve daha önce AGÜ'de bir lisansüstü programda alınmamış ise doktoradan mezun olabilmek (bütün anabilim dalları için geçerlidir) için alınması zorunludur. Bu dersten dönem sonunda alınan not ortalamaya dahil edilir ve alınması gereken 8/16 derslerin içersinde sayılır. ( Bu derse kayıt olabilmek için öğrencilerimizin Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla tez danışmanının atanmış ve tez başlık/konusunun belirlenmiş olması gerekmektedir)

Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (Introduction to Scientific Research Methods and Scientific Publication Ethics(GCC-1001) dersi dışında almam gereken zorunlu dersler nelerdir?

Her anabilim dalı özelinde alınması gereken zorunlu dersler bulunabilir. Bu derslerin sayısı ve içeriği doktora yapılacak anabilim dalı başkanlığından kontrol edilmelidir.

AGÜ Doktora Programında, başka yükseköğretim kurumları tarafından verilen lisansüstü ders(ler) alabilir miyim? 

Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% ingilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders alınabilir.

AGÜ Doktora Programında lisans dersi seçebilir miyim?

Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz

AGÜ Doktora Programında kredili dersleri başarıyla bitirmek için süre ne kadardır?

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

AGÜ Doktora Programında Ders Danışmanı Nedir ve ne kadar süre ile ders danışmanı görev yapar?

Doktora programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı, ilk yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere ve öğrencinin hangi dersleri seçmesi gerektiğini yönlendirmek üzere öğrencinin bulunduğu Anabilim Dalından bir ders danışmanı atar. Öğrenci ilk ve ikinci yarıyılını bu ders danışmanı ile tamamlayabilir. Ders danışmanı atanması EYK gündemine gelmez ve Enstitü’den herhangi bir onay gerektirmez. Öğrencinin ilgili doktora programında tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Doktora Tez danışmanı atanması ne zaman gerçekleşir? Tez konusu ve tez başlığı ne zaman verilir?

Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 

İkinci Tez Danışmanı hangi durumlarda ve kimlerden seçilebilir?


Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

AGÜ Doktora Programının süresi ne kadardır?

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

AGÜ Doktora Programından mezun olabilmek için not ortalamam kaç olmalıdır?

Doktora yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan az olamaz, eğer az ise öğrenci doktora programında ders dönemi için belirlenen süreler içerisinde ortalama şartını sağlayabilmek için tekrar veya yeni ders alabilir.

AGÜ Doktora Programına kayıtlı öğrencilerin dersi geçebilmesi için en az hangi notu almalıdır?

Doktora programına kayıtlı öğrencilerin dersten başarılı sayılabilmesi için en düşük "B-, 2,67" notunu alması gerekir.