Aşağıdaki soru ve cevaplar YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve AGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olup; burada verilen bilgilerin detayları ve ek bilgiler için Yönetmeliklere bakınız.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tezli yüksek lisans programının amacı nedir? 
Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. 

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programı toplam kaç ders ve krediden oluşur?
Detaylı bilgi için tıklayınız.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında hangi dersler kredilidir ve hangi dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir?
Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez dersi kredisiz olup öğrenci ders sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bunların dışında kalan dersler kredilidir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans programında almam gereken kredili dersler nelerdir?

AGÜ'de ilk defa bir lisansüstü programa katılacak olan öğrencilerin Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (GCC-1001) dersini alması zorunludur.  GCC1001 dersini AGÜ'de daha önce mezun olduğu bir lisansüstü programda alan ve başarılı olan öğrenciler bu dersin yerine seçmeli teknik bir ders almalıdır. Bunun yanında, her anabilim dalı özelinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli diğer dersler bulunmaktadır. Bu dersler ile ilgili bilgiler yüksek lisans yapılacak anabilim dalı başkanlığından öğrenilmelidir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında, başka yükseköğretim kurumları tarafından verilen lisansüstü ders(ler) alabilir miyim? 
Yüksek Lisans programlarında EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% İngilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders alınabilir.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında lisans dersi seçebilir miyim?
Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi (2), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve ders içeriklerinin uygun olması kaydıyla, lisans programlarında verilen derslerden seçilebilir. Bu derslerin lisansüstü programlarında alınabilmesi danışman ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile gerçekleşir. Lisans dersi seçilmesi durumunda eğer lisans programındaki dersin AKTS’si lisansüstü programda bulunan derslerin AKTS’sinden düşük ise, ders dönemi bitmeden toplam AKTS'nin tamamlanması için ek ders(ler) alınması gerekebilir; bu hususun öğrenci tarafından kontrol edilmesi gerekir. 


AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında Ders Danışmanı Nedir ve ne kadar süre ile ders danışmanı görev yapar?
Yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için ilgili anabilim dalı başkanlığı, ilk dönemden itibaren geçerli olmak üzere ve öğrencinin hangi dersleri seçmesi gerektiğini yönlendirmek üzere öğrencinin bulunduğu anabilim dalından bir ders danışmanı atar. Öğrenci sadece ilk dönemini bu ders danışmanı ile tamamlar. Ders danışmanı atanması EYK gündemine gelmez ve Enstitü’den herhangi bir onay gerektirmez. Öğrenci ikinci dönemin başından itibaren ilgili yüksek lisans programına atanan tez danışmanı ile devam eder.

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında seminer dersini ve 8 (kredili) lisansüstü dersi başarıyla bitirmek için süre ne kadardır?
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

AGÜ Tezli Yüksek Lisans Programında Tez danışmanı atanması ne zaman gerçekleşir? Tez konusu ne zaman verilir?

Tezli yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. 

İkinci Tez Danışmanı hangi durumlarda ve kimlerden seçilir?
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

 

DOKTORA

Doktora programının amacı nedir? 
Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 

AGÜ Doktora Programı bir eğitim-öğretim döneminde toplam kaç ders ve krediden oluşur?

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AGÜ Doktora Programında hangi dersler kredilidir ve hangi dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir?
Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup öğrenci ders sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bunların dışında kalan dersler kredilidir.

AGÜ Doktora programında almam gereken kredili dersler nelerdir?

AGÜ'de ilk defa bir lisansüstü programa katılacak olan öğrencilerin Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yayın Etiğine Giriş (GCC-1001) dersini alması zorunludur.  GCC1001 dersini AGÜ'de daha önce mezun olduğu bir lisansüstü programda alan ve başarılı olan öğrenciler bu dersin yerine seçmeli teknik bir ders almalıdır. Bunun yanında, her anabilim dalı özelinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli diğer dersler bulunmaktadır. Bu dersler ile ilgili bilgiler doktora yapılacak anabilim dalı başkanlığından öğrenilmelidir.

AGÜ Doktora Programında, başka yükseköğretim kurumları tarafından verilen lisansüstü ders(ler) alabilir miyim? 
Doktora programlarında EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% İngilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders alınabilir. Bütünleşik doktora programlarında EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% İngilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla dört (4) ders alınabilir.

AGÜ Doktora Programında lisans dersi seçebilir miyim?
Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

AGÜ Doktora Programında Ders Danışmanı nedir ve ne kadar süre ile ders danışmanı görev yapar?
Doktora programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için ilgili anabilim dalı başkanlığı, ilk yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere ve öğrencinin hangi dersleri seçmesi gerektiğini yönlendirmek üzere öğrencinin bulunduğu anabilim dalından bir ders danışmanı atar. Öğrenci ilk ve ikinci yarıyılını bu ders danışmanı ile tamamlayabilir. Ders danışmanı atanması EYK gündemine gelmez ve Enstitü’den herhangi bir onay gerektirmez. Öğrencinin ilgili doktora programında tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Doktora Tez danışmanı atanması ne zaman gerçekleşir? Tez konusu ve tez başlığı ne zaman verilir?

EADB her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konu/başlığı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması, tez konu başlığının en geç ikinc yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi zorunludur. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 

İkinci Tez Danışmanı hangi durumlarda ve kimlerden seçilir?
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

AGÜ Doktora Programında seminer dersini ve 8 (doktora programı için)/16 (bütünleşik doktora programı için) lisansüstü dersleri başarıyla bitirmek için süre ne kadardır?
Detaylı bilgi için tıklayınız.