Doktora Tez Savunma Sınavı nedir?

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Doktora Tez Savunma Sınavına girmek için ne yapılması gerekir?

Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü Form_D_9’da belirterek, tezin ciltlenmemiş bir kopyası ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Bu forma ek olarak söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu eklenir. Bu formda ayrıca Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi ve Sınav Tarihi Önerisi bulunur. Bu form öğrencinin ve danışmanının imzasını içermelidir.

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Kimlerden Oluşur?

Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyelerine görevlendirme yazıları ve tezin ciltlenmemiş kopyası öğrenci tarafından ulaştırılır.

NOT: Öğrencinin Danışmanı Öneri Listesinde bulunan Doktora Tez Savunma Jürisi Asil ve Yedek üyeleri ile önceden temasa geçerek sınav tarihini ve sınava katılım durumlarını teyit etmelidirler. Aksi takdirde, ilerleyen aşamalarda gecikmeler yaşanabilir.

Doktora Tez Savunma Sınavı nasıl yapılır?

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Doktora Tez Savunma Sınavı sonucu nasıl ilan edilir?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.