Aşağıdaki soru ve cevaplar YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve AGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olup; burada verilen bilgilerin detayları ve ek bilgiler için Yönetmeliklere bakınız.

Doktora Yeterlik sınavı nedir?

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

Doktora Yeterlik sınavı ne zaman(lar) yapılır?

Doktora yeterlilik sınavı tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından güz ve bahar dönemlerinde yapılmak üzere belirlenerek Enstitü internet sayfasından ilan edilir.

Doktora Yeterlik sınavına ne zaman girmem gerekir?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora Yeterlik sınavına girmek için ne yapmam gerekir?

Yeterlilik sınavına girmek isteyen öğrenci, Enstitü'nün ilan etmiş olduğu tarihlerde danışmanının olurunu içeren dilekçeyi (Form_D_4’ün 2. sayfası) anabilim dalı doktora yeterlik komitesine teslim eder.  Anabilim dalı doktora yeterlik komitesi Form_D_4'te verilen değerlendirir ve anabilim dalı başkanlığınca Enstitü'ye iletilir.

Doktora Yeterlik sınavı jürisi kimlerden oluşur?

Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalındaki beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

Doktora Yeterlik sınavı nasıl yapılır?

Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora yeterlik sınavı yazılı ve mülakat (sözlü) olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı kısım temel bilgiler ve uzmanlık alan kısımları olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın önce temel bilgiler bölümü uygulanır; temel bilgiler yazılı sınavından sonra öğrenci uzmanlık alan yazılı sınav bölümüne alınır. Öğrenci, yazılı sınavın iki bölümünden de (temel kısım, uzmanlık kısım) başarılı olması durumunda mülakat (sözlü) sınavına alınır. Yazılı sınav esnasında herhangi bir bölümden başarılı görülmeyen öğrenci takip eden dönemde başarısız olduğu bölümden tekrar sınav alınır. Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı sınavın her iki bölümünden ayrı ayrı 100 üzerinden 80 puan, sözlü sınavdan da aynı şekilde 100 üzerinden 80 puan alması gerekir. Sınav sonrasında, Form 5 ekleri ile beraber anabilim dalı tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne üç gün içerisinde iletilir.

Doktora Yeterlik sınavında başarısız olursam tekrar girebilir miyim?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora Yeterlik sınavından sonra ders almam gerekebilir mi?

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Doktora Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra ne yapmam gerekir?

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içerisinde tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.