Doktora Yeterlik sınavı nedir?

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

Doktora Yeterlik sınavı ne zaman(lar) yapılır?

Doktora yeterlilik sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda yılda iki kez yapılır.

Doktora Yeterlik sınavına ne zaman girmem gerekir?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora Yeterlik sınavına girmek için ne yapmam gerekir?

Yeterlilik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde danışmanının olurunu içeren dilekçeyi (Form_D_4’ün 2. sayfası) Anabilim Dalı Doktora yeterlik Komitesine teslim eder. Anabilim dalı Doktora Yeterlik Komitesi gerek gördüğü takdirde, Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Önerisini ve Sınav Tarihi Önerisini öğrencinin danışmanından talep edebilir. Anabilim dalı Doktora Yeterlik Komitesi Form_D_4'ü imzalar ve anabilim dalı başkanı imzasıyla bu form Enstitüye iletilir.

NOT: Öğrencinin Danışmanı, yeterlik komitesi tarafından kendisinden talep edildiği takdirde Doktora Yeterlilik Jürisi Asil ve Yedek üyeleri önerisi verirken, bu üyelerle önceden temasa geçerek sınav tarihini ve sınava katılım durumlarını teyit etmelidir. Aksi takdirde, ilerleyen aşamalarda gecikmeler yaşanabilir.

Doktora Yeterlik sınavı jürisi kimlerden oluşur?

Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalındaki beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

Doktora Yeterlik sınavı nasıl yapılır?

Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora yeterlik sınavı yazılı ve mülakat (sözlü) olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı kısım temel bilgiler ve uzmanlık alan kısımları olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın önce temel bilgiler bölümü uygulanır; temel bilgiler yazılı sınavından sonra öğrenci uzmanlık alan yazılı sınav bölümüne alınır. Öğrenci, yazılı sınavın iki bölümünden de (temel kısım, uzmanlık kısım) başarılı olması durumunda mülakat (sözlü) sınavına alınır. Yazılı sınav esnasında herhangi bir bölümden/bölümlerden başarılı görülmeyen öğrenci takip eden dönemde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden tekrar sınav alınır. Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı sınavın her iki bölümünden ayrı ayrı 100 üzerinden 80 puan, mülakat’tan da aynı şekilde 100 üzerinden 80 puan alması gerekir. Sınav sonrasında, Form 5 ekleri ile beraber Anabilim dalı tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne üç gün içerisinde iletilir.

Doktora Yeterlik sınavında başarısız olursam tekrar girebilir miyim?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora Yeterlik sınavından sonra ders almam gerekebilir mi?

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Doktora Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra ne yapmam gerekir?

Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içerisinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(Doktora yeterlik sınavında başarısız olursam) Doktora programından yüksek lisans programına nasıl geçebilirim?

Yüksek lisans programına geçiş sadece, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için geçerlidir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.