Doktora Tez İzleme Komitesi ne zaman oluşturulur?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Doktora Tez İzleme Komitesi kimlerden oluşur?

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora Tez İzleme Komitesi Doktora Tez Önerisi Sınavını ne zaman yapar?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. (Bununla ilgili detaylı bilgiyi “Doktora Tez Önerisi” linkinden alabilirsiniz)

Tez Önerim kabul edilirse takip eden dönemde Doktora Tez İzleme Komitesi ne sıklıkla toplanır? Süreç nasıl işler?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktoradan mezun olabilmem için en az kaç Tez İzleme Komitesi raporu sunmam gerekir?

Öğrencinin doktora  tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.